Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zakdoekjeleggen.nl

1. Definitie

Opdrachtnemer: zakdoekjeleggen VOF, hierna genoemd zakdoekjeleggen.nl gevestigd te Blekersvaartweg 21b2101 CB Heemstede, telefoonnummer 023-557 2618, e-mailadres info@zakdoekjeleggen.nl. Bereikbaar op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur. Het KvK-nummer is 70764913, btw-identificatienummer is 8584.50.690.B.01
Opdrachtgever: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf (hierna consument) of de rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de opdrachtnemer.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de opdrachtnemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de opdrachtnemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

3 De overeenkomst
3.1. Aanvaarding
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
3.2. Bevestiging
Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt opdrachtnemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
3.3. Techniek
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft opdrachtnemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt opdrachtnemer voor een veilige webomgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal de opdrachtnemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
3.4. Ontbinding
Opdrachtnemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de opdrachtnemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is opdrachtnemer gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
3.5. Informatie
Opdrachtnemer zal bij het product of dienst aan de opdrachtgever de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de opdrachtnemer waar de opdrachtgever met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de opdrachtnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties.

4. Bestellingen
4.1. Besteltijden
De opdrachtgever kan bestellingen 24 uur per dag 7 dagen per week plaatsen op www.zakdoekjeleggen.nl

5. Levertijd en Bezorging
5.1. Levertijd 
Een bestelling tot 250 stuks wordt na akkoord & bevestiging op werkdagen binnen 48 uur geleverd. Vanaf 350 tot 1000 stuks worden na akkoord & bevestiging op werkdagen binnen 72 uur geleverd. Vanaf 1000 stuks rekenen wij na akkoord en bevestiging op werkdagen 1 week levertijd.
5.2 Bezorging
Standaard bezorgingen door Post.nl vinden plaats van maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 uur en 18.00 uur. Er wordt niet bezorgd op zon- en feestdagen en op Koningsdag.
Zakdoekjeleggen.nl behoudt zich het recht voor om af te wijken van bovengenoemde levertijden. Indien opdrachtgever een verzoek aan opdrachtnemer richt om het bestelde op een bepaald tijdstip af te leveren, zal opdrachtnemer dit tijdstip als een richttijd beschouwen. Opdrachtnemer is niet gehouden om op het voorkeurstijdstip te leveren.
Bij uitloop van deze tijden door vertraging en/of calamiteiten zal zakdoekjeleggen.nl contact met u opnemen. Crediteringen van bezorgkosten vinden altijd plaats na overleg en middels een creditnota.

5.3. Aflevering 
Producten worden bij bedrijven afgeleverd aan de receptie en bij consumenten aan de voordeur. Zakdoekjeleggen.nl is niet verantwoordelijk voor de interne aflevering. Mochten producten niet op het afleveradres bezorgd kunnen worden in verband met afwezigheid van ontvanger of sluiting van het bedrijf, dan is dit voor risico van de opdrachtgever. Opdrachtnemer tracht de producten op een nabijgelegen adres te bezorgen en hier een bericht over achter te laten. Indien het niet mogelijk is om producten op een nabijgelegen adres te bezorgen, dan worden producten weer meegenomen en wordt er een afhaalbericht in de brievenbus gedaan. Dit geldt niet voor de zaterdag. Nabezorging vindt alleen plaats in overleg met de opdrachtgever en de kosten die hieraan zijn verbonden zullen in rekening worden gebracht aan opdrachtgever.
5.4. Spoedbezorging
Voor spoedbezorgingen dient de opdrachtgever contact op te nemen met de klantenservice van Zakdoekjeleggen.nl 

5.5. Bezorging via PostNL of koeriersdienst in Belgie
Bestellingen bestemd voor Belgie worden verzonden via PostNL en worden in het algemeen binnen 2 a 3 werkdagen afgeleverd. Het kan voorkomen dat dit langer duurt. In dat geval kan Zakdoekjeleggen.nl niet aansprakelijk worden gesteld. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.6. Ontvangstbevestiging
Voor ontvangst van de bestelling wordt niet getekend. 
5.7. Overmacht
5.7.1 Tijdelijke overmacht
In geval van tijdelijke overmacht is opdrachtnemer gerechtigd de termijnen waarbinnen de overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan zes maanden duurt, kan de opdrachtgever (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-)verplichtingen van de opdrachtgever ter zake van het reeds door opdrachtnemer uitgevoerde deel van de overeenkomst.
5.7.2 Blijvende overmacht
In geval van blijvende overmacht is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever buitengerechtelijk door middel van een schriftelijke verklaring zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Opdrachtnemer is ter zake jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.

6. Betaling
6.1. Facturatie
Voor zakelijke opdrachtgevers wordt de factuur binnen 1 week na levering van de bestelling verstuurd door Zakdoekjeleggen.nl Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dienen betalingen netto binnen 30 dagen voldaan te worden.
6.2. Particulieren
Particuliere opdrachtgevers dienen bij de bestelling te betalen via bankoverschrijving. De consument kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen betaling heeft plaatsgevonden. Een particuliere opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de opdrachtnemer te melden.
6.3. Korting
Aangeboden kortingen zijn alleen van toepassing mits de factuur binnen de gestelde termijn van 30 dagen wordt voldaan.
6.4. Incassokosten
Indien opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige of volledige) nakoming van zijn (betalings)verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van een voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever, onverminderd de aan opdrachtnemer overige toekomende rechten zoals die op schadevergoeding en nakoming. In ieder geval is opdrachtgever in geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd, welke op basis van het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten afhankelijk van de hoogte van de vordering staffelgewijs respectievelijk worden gesteld op maximaal 15% over de eerste € 2.500,- van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,-, 10% over de volgende € 2.500,-, 5% over de volgende € 5.000,-, 1% over de volgende € 190.000,- en 0,5% over het meerdere met een maximum van € 6.775,-. Indien opdrachtnemer echter hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding door opdrachtgever in aanmerking. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtnemer is over de verschuldigde incassokosten tevens rente verschuldigd.

7. Aansprakelijkheid
7.1. Adressering/data
Als plaats van levering geldt het adres dat door de opdrachtgever aan opdrachtnemer kenbaar is gemaakt. Zakdoekjeleggen.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanleveren van foutieve adressen en/of afleverdata door opdrachtgever.
7.2. Logo/tekst
Zakdoekjeleggen.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor druk,- en/of zetfouten van logo en/of tekst.
7.3. Afleverdatum
Zakdoekjeleggen.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in aflevering door toedoen van derde partijen zoals PostNL of koeriersdienst.
7.4. Personaliseren van het product
Zakdoekjeleggen.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanleveren van afbeelding die inbreuk maken op rechten van derden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, de merkrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Eventuele claim zijn te kosten van de opdrachtgever en dien dienen ten allen tijden door de opdrachtgever zelf te worden afgehandeld.

8. Annulering
8.1. Door opdrachtgever
Om een bestelling te annuleren dient de opdrachtgever contact op te nemen met de klantenservice van Zakdoekjeleggen.nl Dit kan telefonisch of via e-mail. Annuleringen via fax worden niet in behandeling genomen. Zakdoekjeleggen.nl kan niet garanderen dat de bestelling geannuleerd kan worden. Eventuele kosten worden bij annulering in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Dit bedraagt over het algemeen 25% van de totale order.
8.2. Door Zakdoekjeleggen.nl 
Zakdoekjeleggen.nl behoudt zich het recht voor om bestellingen die moeten worden voorzien van beledigende of aanstootgevende afbeeldingen en/of teksten te weigeren zonder opgaaf van reden aan de opdrachtgever.

9. Wijzigingen
Om een wijziging door te geven dient de opdrachtgever contact op te nemen met de klantenservice van Zakdoekjeleggen.nl Dit kan telefonisch of via e-mail. Wijzigingen via fax worden niet in behandeling genomen. Zakdoekjeleggen.nl kan niet garanderen dat de bestelling gewijzigd kan worden. Eventuele kosten bij wijziging worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

10. Klachten
Op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur kunt u voor klachten en vragen terecht bij de klantenservice van Zakdoekjeleggen.nl Dit kan telefonisch of via e-mail. Besteller dient de klacht binnen bekwame tijd na constatering van het gebrek of de gebreken te melden waarbij de klacht volledig en duidelijk wordt ingediend bij opdrachtnemer. In het geval van een klacht wordt het geleverde product te alle tijden door ons opgehaald om de klacht te beoordelen. Wanneer het door toedoen van de opdrachtgever niet mogelijk is het product op te halen, kunnen wij de klacht helaas niet in behandeling nemen.

11. Privacy
11.1 Persoonlijke gegevens
Als jij iets bestelt, hebben we je gegevens nodig om ervoor zorgen dat we jouw bestelling kunnen bezorgen. We gaan altijd zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. Welke gegevens we van je bijhouden en waarom vertellen we hier.
Als je na het lezen nog vragen hebt over je privacy dan kan je altijd contact met ons opnemen.
a. Jouw ingevulde bezorggegevens, deze delen we met onze bezorgers. Al deze gegevens kan je ook zien door op mijn account te klikken
b. Jouw accountgegevens, deze gebruiken we voor het versturen van facturen en wettelijke administratie
c. Communicatie, bijv. van chat en e-mail, wordt opgeslagen en gelogd, zodat we je beter kunnen helpen
d. Website bezoeken en bestellingen worden gebruikt voor het verbeteren van de website en voor advertenties bij o.a. Google. Als je niet wilt dat dit wordt bijgehouden adviseren we een adblocker te gebruiken: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/adblockers-faq
e. Bij het aanmelden als klant op de website kan je aangeven of je e-mails van ons wilt ontvangen. Als dit is aangevinkt zullen we deze gegevens gebruiken om je de nieuwsbrief toe te sturen. Je kan je hier altijd voor afmelden via de link in de mail, door te mailen naar de afzender, of door het uit te vinken in jouw account
f. Betalingsopdrachten worden verwerkt door de vergunninghoudende betaalinstelling Mollie, de algemene voorwaarden en privacy policy van Mollie zijn hierop van toepassing
g. Bestellingen kunnen bezorgd worden door een postbezorger zoals PostNL of DHL. Hierop zijn de algemene voorwaarden en privacy policy van de bezorger van toepassing
h. Afbeeldingen worden 14 maanden na de gefactureerde bestelling verwijderd
i. Getekende afleverbonnen worden na 2 maanden vernietigd
j. Onder mijn account op de website kan je zien welke klant- en bestelgegevens we van je bijhouden. Je kan je gegevens hier zelf aanpassen.
11.2 Beveiliging persoonlijke gegevens
We houden je opgestuurde informatie veilig. De beveiligingsmaatregelen vertellen we je hier.
a. Je wachtwoord wordt niet opgeslagen en kunnen we alleen controleren bij het inloggen
b. Het internetverkeer van en naar de website is versleuteld
c. Digitale communicatie met partners, zoals bezorgers, is versleuteld
d. Er staan virusscanners op werkstations en servers geïnstalleerd
e. Klant- en bezorggegevens worden via e-mail naar de klant bevestigd. Als de ontvangende mailserver versleuteling ondersteund wordt hier automatisch gebruik van gemaakt
f. Alle persoonlijke data is opgeslagen in afgesloten ruimtes waar alleen geautoriseerde medewerkers toegang toe hebben
g. Fysieke toegang tot het gebouw is afgesloten met autorisatiecodes en sleutels en beveiligd met een alarmsysteem
h. Medewerkers hebben digitaal alleen toegang tot gegevens waartoe ze zijn geautoriseerd
i. De datacenters staan in Europa en zijn ISO 27001 gecertificeerd. ISO 27001 is een Europese norm voor informatiebeveiliging

12. Uitstraling
12.1. Product
Onze producten zijn altijd voorzien van een zakdoekjeleggen.nl-logo. Indien de bestelde producten geprint moeten worden zonder dit logo dient u dit voor aanvang van uw order via e-mail aan te geven. De uitstraling van onze producten kan afwijken van de producten getoond op Zakdoekjeleggen.nl 

12.2. Verpakking
Onze verpakkingen zijn altijd voorzien van een Zakdoekjeleggen.nl-logo. Indien de bestelde producten verpakt moeten worden in verpakkingen zonder dit logo, dient u dit voor aanvang van uw order via e-mail aan te geven.

13. Prijzen
Alle prijzen vermeld op de website Zakdoekjeleggen.nl zijn inclusief 21% btw en exclusief bezorgkosten. Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.

14. Herroepingsrecht bij levering van producten
14.1. Herroepen
Bij de aankoop van kant en klare producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Het herroepingsrecht is niet van toepassing bij een op maat gemaakte wikkel. 
14.2. Retourneren
Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de opdrachtnemer retourneren, conform de door de opdrachtnemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

15. Kosten in geval van herroeping
15.1. Kosten
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van toezending voor zijn rekening.
15.2. Terugbetaling koopsom
Indien de consument het factuurbedrag heeft betaald, zal de opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na terugzending of herroeping terugbetalen.

16. Uitsluiting herroepingsrecht
16.1. Vermelding
Opdrachtnemer sluit het herroepingsrecht van de consument uit voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
16.2. Aard
Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt voor producten:
a. die door de opdrachtnemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen.

17. Toepasselijk recht en forumkeuze
17.1. Recht
Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, daaronder begrepen aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
17.2. Plaats
Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen de vestiging van opdrachtnemer gelegen is en van waaruit de werkzaamheden zijn verricht, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

voor 12 uur besteld, binnen 24 uur verzonden *

  • Pinterest

Meer informatie?
Stuur uw vraag naar info@zakdoekjeleggen.nl 

Wij antwoorden binnen 1 werkdag .

WhatsApp

                                  Suzanne Heinz    06 54383993 

                                  Suzanne van Os   06 19626630